...

Dom Pomocy Społecznej w Bończy

 • Dom Pomocy Społecznej w Bończy

 • Dom Pomocy Społecznej w Bończy

 • Dom Pomocy Społecznej w Bończy

  O nas

  Dom Pomocy Społecznej w Bończy jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego o zasięgu ponadgminnym. Świadczy usługi wynikające ze standardów określonych w Rozporządzeniu Ministar Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 964 z późn. zm.). Działa również na podstawie Statutu Domu Pomocy Społecznej uchwalonego w drodze Uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu w Krasnymstawie dla Domu Pomocy Społecznej w Bończy.

  Dom Pomocy Społecznej w Bończy położony jest w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Kraśniczyn na terenie zespołu dworsko-parkowego wpisanego do rejestru zabytków i wchodzącego w skład Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Do dyspozycji mieszkańców jest park.

  Przeznaczony jest dla osób przewlekle chorych psychicznie i funkcjonuje w sposób zapewniający realizację właściwego zakresu usług, zgodnie ze standardem określonym dla tego typu Domów. Jesteśmy placówką typu stacjonarnego. Dom może przyjąć 90 Mieszkańców.

  Mieszkańcy kierowani są do Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji kierującej, wydawanej przez organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Mieszkańcy przyjmowani są do Domu na podstawie decyzji o umieszczeniu, wydawanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie. Odpłatność za pobyt ustala organ kierujący w decyzji ustalającej opłatę za pobyt w Domu.

  Warunki

  Dom pomocy społecznej w Bończy dysponuje trzema budynkami mieszkalnymi: 

  IMG_2125-scaled-1.jpg

  Budynek pałacowy

  IMG_2204-scaled-1.jpg

  Budynek rehabilitacyjno-mieszkalny

  Mieszkańcy naszego Domu mają do dyspozycji:

  Zakres i poziom usług

  Zakres i poziom usług świadczonych przez Dom zgodnie ze standardem obowiązujących podstawowych usług, ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców. W działalności Domu – najważniejsze jest dobro mieszkańców, dlatego organizacja Domu jest podporządkowana i służy godności człowieka – mieszkańca Domu, poszanowaniu jego praw osobistych i słusznej wolności.

  W Domu Pomocy Społecznej w Bończy powołany jest Samorząd Mieszkańców, do jego zadań należy między innymi:

  • udział w tworzeniu planu terapii zajęciowej,
  • udział w planowaniu i organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych,
  • udział w układaniu jadłospisu,

    Dom Pomocy Społecznej w Bończy zapewnia wszelkie podstawowe potrzeby Mieszkańców, do najważniejszych należą:

  • Potrzeby bytowe: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie w czystości;
  • Usługi opiekuńcze: pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i załatwieniu spraw osobistych, pielęgnacja;
  • Usługi wspomagające: zachęcanie do udziału w terapii zajęciowej, aktywizacja zmierzająca do usamodzielnienia Mieszkańca i poprawa sprawności, rozwój strefy religijnej i kulturalnej, ułatwienie i podtrzymywanie kontaktów z rodziną oraz integracja ze społecznością lokalną, umożliwienie Mieszkańcom przechowywania rzeczy wartościowych i środków finansowych w depozycie, zapewnienie niezbędnych przedmiotów osobistego użytku jak również ubrań i obuwia Mieszkańcom nie posiadających środków finansowych, łatwość dostępu do informacji jakie prawa przysługują Mieszkańcom Domu oraz dbanie o to, aby te prawa były przestrzegane, sprawne rozpatrywanie skarg i wniosków składanych przez Mieszkańców.

  Dokumenty

  Statut domu

  Regulamin organizacyjny

  Kontakt

  Dom Pomocy Społecznej w Bończy

  Bończa Kolonia 71
  22-310 Kraśniczyn
  NIP: 5641040869
  82 577 41 36
  fax: 82 544 42 14
   email: administracjaboncza@dps.pl
   Godziny pracy biura: 7.00 – 15.00

  Dostępność

  Deklaracja dostępności

  Dom Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpsboncza.pl

  Data publikacji strony internetowej: 31.12.2022

  Data ostatniej aktualizacji: 19.01.2022

  Status pod względem zgodności z ustawą

  1. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie:
  • Jest dostępna zmiana rozmiaru wyświetlanej strony i jej zawartości tekstowej za pomocą kombinacji klawisza Ctrl + użycia rolki myszki (scroll) w celu uzyskania odpowiedniej wielkości,
  • Odnośniki są wyróżniane,
  • Linki zamieszczone na stronie otwierają się w tym samym oknie,
  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
  • Strony posiadają unikatowe nazwy uławiające nawigację osobom niewidomym i słabowidzącym,
  • Struktura strony zorganizowana jest w sposób hierarchiczny poprzez stosowanie zróżnicowanych nagłówków,
  • Strona dostosowana jest do użytkownika za pomocą urządzeń o zróżnicowanej wielkości wyświetlacza,
  • Strona umożliwia posługiwanie się w nawigacji klawiszem TAB po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności,
  1. Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • nie spełnione wymagania: filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, cześć materiałów fotograficznych nie zawiera tekstu alternatywnego ze względu na charakter promocyjny
  • powody wyłączenia: filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

  Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 19.01.2022

  1) Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej www.dpsboncza.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pani Karolina Bańka,  adres poczty elektronicznej: pr.socjalyboncza@dps.pl

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

  Informacje na temat procedury

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Powyższe działanie Dom Pomocy Społecznej realizuje niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni. W przypadku gdy dotrzymanie terminu nie będzie możliwe, osoba żądająca dostępności cyfrowej w alternatywnej formie, zostanie poinformowana o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. O wydłużeniu terminu osoba jest informowana, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Dom może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  Postępowanie odwoławcze

  W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, użytkownik może złożyć skargę na takie działanie.

  W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej przez podmiot publiczny, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

  Rodo

  Polityka Cookies

  Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

  • 1 Definicje
  • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.dpsboncza.pl
  • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
  • Administrator – Dom Pomocy Społecznej, prowadząca działalność pod adresem: Bończa Kolonia 71, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP):5641040869, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
  • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
  • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
  • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
  • 2 Rodzaje Cookies
  • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
  • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
  • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
  • 3 Bezpieczeństwo
  • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
  • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
  • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
  • 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
  • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
  • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
  • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
  • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych
  • 5 Serwisy zewnętrzne

  Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

  • Google Analytics
  • Google+
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
  • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
  • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
  • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.
  • 7 Wymagania Serwisu
  • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
  • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
  • 8 Zmiany w Polityce Cookie
  • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
  • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
  • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.
  Optimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.